§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Mc-Aabenraa”
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Aabenraa kommune.

§2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at samle motorcykelinteresserede, samt at gavne motorcyklismen og medlemmernes praktiske og økonomiske interesse. Dette søges opnået ved regelmæssige sammenkomster og udflugter.

§3. Medlemskab

Stk. 1. Som ny medlem betales et indmeldingsgebyr på 25,00 kr.
Stk. 2. Som aktivt medlem kan optages enhver, som er bagsæde passager / ejer eller bruger af en lovligt indrigistreret motorcykel, og er fyldt 18 år.
Stk. 3. Som støttemedlem kan optages enhver, som ikke er ejer eller bruger af en motorcykel, men som ønsker at støtte Mc-Aabenraa, støttemedlemmerne er ikke stemmeberettiget men kan komme med forslag til foreningens virke som vil blive behandlet på næstkommende bestyrelses møde.
Stk. 3a. Støttemedlemmerne kan ikke komme med forslag til vedtægtsændringer.
Stk. 3b. Som sponsor er man støttemedlem, (dog kun hvis sponsoratet er over 300,00 kr.) så længe sponsoratet er gældende.
Stk. 4. Medlemskaber er gyldige, når indmeldelsesgebyret og kontingentet er betalt, indmeldelsesgebyret og kontingent refunderes ikke ved en evt. senere udmeldelse, eller ekslution.
Stk. 5. Ved indmeldelse får det nye medlem foreningens ordensregler og vedtægter udleveret, rygmærker, skuldermærker og klubtøj kan købes i klubben.
Rygmærket skal altid bæres i klub-regi, medlemmerne skal indenfor 3 mdr. fra optagelses dato som fuld gyldigt medlem erhverve vest og rygmærke,støttemedlemmer kan ikke købe rygmærke.
Hvis et medlem udtræder eller ekskluderes, skal rygmærket som udgangspunkt leveres tilbage til klubben.
Bestyrelsen kan dog undtagelsesvis give dispensation til at rygmærket må beholdes.
Rygmærket må dog ikke misbruges eller bæres offentligt af en person der ikke er medlem af klubben.
det er ikke tilladt at foretage ændringer af selve mærket.
Anden form for “pynt” navne-skilte m.m. udenom selve mærket er dog tilladt.
Stk. 6. Rygmærke kan købes og bæres af alle medlemmer fra den dag man er indmeldt som fuld gyldigt medlem af klubben, rygmærket er dog stadig klubbens ejendom og ejes af klubben.
Stk. 7. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser, kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.
Stk. 8. Klubbens ordensregler skal overholdes på lige fod med vedtægterne.
Stk. 9. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, når medlemmet har overtrådt foreningens vedtægter og ordensregler, eller udvist usømmelig opførsel, det vil sige modarbejdet foreningen og dens interesser.
Stk. 10. Bestyrelsen kan nægte optagelse i klubben (i samråd med medlemmerne).
Stk. 11. Et nyt medlem kan optages i klubben ved at aflevere en skriftlig “anmodning om medlemskab”.
Efter en prøvetid på 3 måneder vil anmodningen blive endeligt vurderet af bestyrelsen, som derefter tager stilling til om medlemskab kan tilbydes.
Først herefter kan man opnå status som medlem.
Stk. 12. Klubben må ikke udlåne penge til medlemmer, og der gives ikke kredit i baren.

§4. Kontingent

Stk. 1. Foreningens kontingent er på nuværende 600,00 Kr. og fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.For at være stemmeberetiget til generalforsamlingen skal kontingent være betalt. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 2. Kontingentet forfalder helårligt til betaling den 1. Okt.Er kontingentet ikke betalt 14 dage efter vil der komme en påmindelse. 14 dage efter denne påmindelse vil der komme en ny påmindelse med et rykkegebyr på Kr. 125,00. Er kontingentet + rykkergebyr stadig ikke betalt 01 Nov. udmeldes melemmet. Genindmeldelse kan kun ske ved indbetaling af forfaldent kontingent, rykkergebyr og nyt indmeldelsesgebyr = Kr. 750,00
Stk. 3. Nye medlemmer der indmeldes i klubben betaler 50,00 Kr. pr resterende måned, som beregnes til næste generalforsamling
Stk. 4. Støttemedlemmer betaler 300,00 Kr. helårligt, nye støtte medlemmer der indmeldes i klubben betaler 25,00 Kr. pr resterende måned, som beregnes til næste generalforsamling.
Stk. 5. Der kræves et flertal af de fremmødte til generalforsamlingen for at ændre kontingentet.

§5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, inden for de første 14 dage i Okt. måned.
Stk. 3 Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab
4) Valg af revisor som vælges for 2 år af gangen
5) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
6) Indkomne forslag
7) Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne
8) Eventuelt

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 stk. 2 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stk. 6. Hvert medlem har kun én stemme.
Stk. 6a. Afstemninger skal foregå skriftlig når dette forlanges, generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte, Der kan ikke stemmes vedfuldmagt.
Stk.  7. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse per brev eller mail, dette skal ske med mindst 4 ugers varsel. Af indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før, medlemmernes indsendelse af forslag må ikke være anonymt.
Stk. 8. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt, uden hensyn til de fremmødte antal.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter dette, eller mindst 12 medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af navne (uden navn er dette ugyldig) og angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§6. Bestyrelsens sammensætning og valg

Stk. 1  Bestyrelses medlemmer (Formand, Næstformand, Kassere) er valgt ved den stiftende generalforsamling, og er siddende til et bestyrelses medlem selv ønsker at fratræde fra den valgte post, herefter vælger bestyrelsen hurtigst et nyt medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen består som udgangspunkt af 5 personer, blandt bestyrelsen skal der vælges en formand, næstformand, kasserer, sekretær, og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Da bestyrelsen på sigt kan blive 4 bestyrelsesmedlemmer er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hver anden år.
Hvis der sker udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, foretager bestyrelsen selv løbende en fordeling af bestyrelses-posterne.
Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til, om nødvendigt, at udvide bestyrelsen med en eller
max 2 personer.
Bestyrelsen vil herefter bestå af i alt 6 eller max 7 personer
Formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt 3 max 7 bestyrelses medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen konstitueres på 1. bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 5. Bestyrelsen kan eksludere et bestyrelsesmedlem i henhold til § 3 stk. 8


§7. Bestyrelsens opgaver og virke

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 1a. Den daglige barvagt og køkkenvagt varetages af bestyrelsen samt suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen.
Stk. 2a. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 5 dage før indkaldelses dato.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 12 gange årligt inden for den første uge i hver måned, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
(Hvis der gøres brug af et bestyrelsesmedlem mere vil det blive når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det).
Stk. 4. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, sekretær.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer sine valg ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Bliver der 6 medlemmer i bestyrelsen skal der være mindst halvdelen af bestyrelsen der er til stede for at være beslutningsdygtig.
Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem og har den endelig afgørelse om eksklusion.


§8. Budget, regnskab og formueforhold

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningens regnskabsår er fra 01.10 – 30.09
Stk. 3. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen
Stk. 4. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.


§9. Revision

Stk. 1. Revisoren skal hvert år i Okt. måned gennemgå det samlede regnskab og se at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
Stk. 2. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Stk. 3. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingens valgte revisor.
Stk. 4. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op eller nedadgående linie eller i sidelinien så nært som søskendebarn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.


§10. Udvalg

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte særlige udvalg.
Udvalgene er sammensat af et bestyrelsesmedlem som formand for udvalget og mindst tre medlemmer, de 3 medlemmer er på valg hvert år til generalforsamlingen, man kan stilles op til genvalg.
Alle medlemmer der har lyst til at deltage i et eller flere udvalg, skal henvende sig til den respektive udvalgsformand, og er derefter med i beslutningerne.
Ønsker et udvalgsmedlem ikke længere at deltage i et udvalg, skal dette meddeles udvalgsformanden, der herefter meddeler de øvrige medlemmer om ændringen i udvalget.
Alle udvalgsmedlemmerne skal med mindst 5 dages varsel indkaldes til udvalgsmøderne.
Udvalget er kun beslutningsdygtigt hvis mindst 2/3 af udvalgsmedlemmerne er til stede. Beslutningerne i udvalgene sker ved simpelt stemmeflertal.
Udvalgsmøder holdes minimum 6 gange i året, eller når et flertal i udvalget ønsker det.
Beslutninger der overstiger en samlet årlig udgift i et udvalg på mere end kr. 1.000,- skal først godkendes af bestyrelsen.


§11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ske ved en generalforsamling eller ekstra ordinær generalforsamling, godkendelse af vedtægtsændringer sker ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.

§12. Ophør.

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.
Stk. 3. Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
Stk. 4. Ved klubbens ophør skal hele overskuddet anvendes til følgende foreninger / instituoner.
Pungt. 1:  50 % tilfalder Julemærkehjemmet i Kollund.
Pungt. 2:  50 % tilfalder Kræftens Bekæmpelses lokale afd. Øremærket kræftramte børn.
Stk. 5.  Stk.4. i § 12 punkt 1. og 2. kan ikke ændres ej heller ikke laves en ny tillægs paragraf om ændring hertil, skulle der mod forventning blive ændret i
§ 12 punkt 1. og 2. vil dette medføre en politianmeldelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28-09-2009.
Ændret på den ekstra ordinære generalforsamling 28-10-2009
Ændret på generalforsamling 05-10-2011
Ændret på generalforsamling 02-10-2013

Ændret på generalforsamling 07.10.2015
Ændret på generalforsamling 12.10.2016